Dichterskring Alkmaar
 

De Dichterskring “ Etiquette”

 

De Dichterskring Alkmaar (DKA) is een vereniging waarvan mensen, zoals in de unieke rijmende statuten verwoordt, lid kunnen worden die actief bezig zijn met poëzie. Er is geen sprake van weging of ballotage. Iedereen, die zelf daarmee bezig is, is welkom om zijn werk te presenteren en naar dat van anderen te luisteren of op te reageren.

We streven ernaar om een zo open mogelijke structuur te hebben met minimale regelgeving.

Daarom spreken we van “etiquette” en niet van een huishoudelijk regelement.

Je bent lid als de contributie betaald is. Dit hoeft niet vooraf te worden voldaan.

Je kunt een tweetal keer vrijblijvend aan de bijeenkomsten deelnemen als kennismaking.

Daarna moet iemand een definitief besluit nemen om minimaal een jaar te blijven en daarvoor de contributie te betalen. Dit kan het volledige bedrag zijn, inclusief de website of de helft daarvan als het lid niet in de info van de website wil worden opgenomen. Als iemand in de loop van het seizoen/jaar lid wordt kan dit een gedeelte naar rato zijn. (i.o.m. de finanfiel lees penningmeester)

De helft van deze bijdrage is dus voor de kosten van de organisatie. De andere helft betreft de kosten van de Website. Als je (definitief) lid bent betaal je deze bijdrage in principe voor 1 maart. Dit bedrag wordt één keer per jaar gewogen en opnieuw vastgesteld. (in januari) Dan wordt ook de ledenlijst vlgs de privacyregels bijgesteld. (Ook als mensen niet reageren of niet bereikbaar zijn)

Het is de bedoeling dat deze website als communicatiemiddel werkt. Nondigitale leden kunnen via het secretariaat schriftelijk worden geïnformeerd.  

Naast het actieve lidmaatschap is het ook mogelijk om als ondersteuner/donateur lid te zijn voor 10 euro per jaar. Het banknummer is G. van Hoeve-Schuurman NL41 INGB 0004 1107 24

De bijeenkomsten vinden in de regel plaats op de eerste woensdagavond van de maand. (inloop vanaf half acht; aanvang 20.00 uur. Eindtijd in overleg/sfeer van de avond: richttijd 10 uur)

We gaan er van uit dat je als je een keer niet aanwezig kunt/wilt zijn je zelf afmeldt. In principe bij de secretaris, kan ook via een ander lid. Ook als je wilt stoppen met het lidmaatschap is een bericht aan de secretaris een vorm van beleefdheid die op prijs wordt gesteld.

De bijeenkomsten worden afwisselend gehouden bij mensen thuis. Zolang de Coronaregels een rol spelen moet bekeken worden bij wie dat op gepaste afstand kan. De gastgever regelt koffie/thee en andere consumpties. Een bijdrage voor de consumpties aan de gastgever; richtprijs 2 euro wordt aan het eind van de avond “geïnd.”

Een gespreksleider zit voor de prettige gang van zaken de bijeenkomsten voor. Per keer wordt afgesproken wie de volgende bijeenkomst dat voorzitterschap op zich neemt. Uitgangspunt van de avonden is dat mensen werk presenteren, tenzij anders afgesproken. (liefst gekopieerd) In aanleg kan hierop worden gereageerd. De inbrenger kan zo nodig aangeven wat hij verwacht. Er moet sprake zijn van een positieve benadering van het aangebodene. Het streven is om zicht te krijgen op de intenties en daarbij de mogelijkheden van de taal te optimaliseren.

Naast deze bijeenkomsten kunnen leden in ander verband of met elkaar activiteiten ontplooien en deze melden in de bespreking onder de noemer informatieronde. (Deze vindt afhankelijk van de urgentie, vooraf aan een poëzieronde of aansluitend aan een pauze, plaats ) Ook kunnen afspraken gemaakt worden voor een andere invulling van een avond. (bijv. schrijven bij kunst e.d.).

In overleg wordt gekeken of er ruimte is voor een tweede inbrengronde. Flexibiliteit staat voorop om tot een bevredigende invulling van de avonden en betrokkenheid bij het werk van één ieder te komen. In dit “vragenmoment” kunnen ook aanvullingen of wijzigingen m.b.t. het functioneren van de dichterskring aan de orde worden gesteld. Het is niet de bedoeling dat er “vergadert” wordt tijdens de bijeenkomsten.

De aanspreekstuurder zal dan bij een andere gelegenheid evt. zaken voorbereiden en terugkoppelen naar de leden. (mondeling; digitaal of schriftelijk.) Verder zijn algemeen aanvaarde omgangsvormen prettig voor het zich “thuisvoelen” in de vereniging.

(versie september 2020)

 

 

POËZIE IS EEN EEUWIG SCHEPPEND RITME

Wat is eigenlijk poëzie?
Een individuele uiting?
Het geluid van het innerlijkst zelf?

Na moeizame bevalling
vertegenwoordigster van een geheim
dat niet gewoon gezegd kan worden?

 Is poëzie de vertolking
van de eeuwige hartenklop
in de mens zelf
en van het grote leven?
En daarom heilig
en niet bestemd voor oren
die niet kunnen horen?

Is dan poëzie
de terughouding van het leven zelve?
En moet zij daarom
omzichtig worden benaderd,
zodat er ruimte blijft
en ieder in zich de klank
van de dichter kan verwerken?

 Is de poëzie de wijsheid,
die in de stilte - die we even handhaven -
tot rijping komt en stuwt
tot nieuwe groei in onszelf?
Als een pril blad in vijandige omgeving
tijd en ruimte nodig hebbend
om uit te botten naar de zon...
En zo het antwoord van de mens aan het leven?

 Is een directe reactie op een gedicht
of een scherp woord van kritiek
dan niet een regelrechte aanslag
op dit pasgeboren kind?

Want in plaats van te antwoorden
aan het ritme van de eeuwigheid
komt het scherpe woord in het hart
en is er geen plaats meer
voor het nieuwe zongeboren kind!

Als een wees zwerft het rond
en geen huis, geen rijke bodem vindend,
verdrinkt het wanhopig zichzelf
in de door kritiek opgeroepen oceaan van gedachten:
NIETS
              
                       door Herman Lutgerink

 (artikel 6.1 uit de statuten van onze Dichterskring Alkmaar)